رفتم یه سگ خریدم بردم خونه ک تو عمل انجام شده قرار بگیرنو بزارن سگه رو نگه دارم اما انگار برای یه همچین اتفاقی آماده بودنو

خیلی عادی منو اون حیوونو مث سگ انداختن تو خیابون 😂😂