میبوسمت بدون سانسور!
و می‌گذارمت تیتر درشت روزنامه...
آنجا که حروفش را
بی پروا چیده‌اند؛
و خبرهایش را محافظه کارانه!
و من همیشه
زندگی را آسان گرفته‌ام
عشق را سخت ...