‏یه رفیقی داریم معلمه، از شاگرد تنبلش پرسیده بود چرا میای مدرسه؟ گفته بود: بابام میگه تو که هیچ گُهی نمیشی برو‌ بذار اون معلّم بدبخت نون بخوره 😂