فکر می‌کردم
ببوسمش به جهنم می‌روم
با خودم گفتم
هر چه می‌خواهد شود بگذار شود
بوسیدمش...
بهشت را من دیدم به چشم ...