حاضرم در عوضِ
دست کشیدن زِ بهشت،
توفقط قسمتِ من باشی
ومن قسمتِ تو...!