متاسفانه بسیاری از مردم پس از اینکه به دامان شوربختی درافتادند، به سعادت از دست ‌رفته خویش پی می‌برند.