نگران مادربزرگمم سر پیری سر از زندون در نیاره از بس که وقتی میشینه اخبار ایران ببینه فقط. فحش میده 😑😂