تو بخند
تا به همه ثابت کنم
یک دیوونه ، دوایش قرص نیست ،
لبخند توست ...