‏بابام بیرون بود زنگ زد چیزی تو خونه لازم نداریم که بگیرم بیام؟
گفتم نه همه چی هست فقط عشق و محبتو صفا نیست که بیاید تکمیل میشه
گفت دوست دارم فقط تو خونه نون نباشه محبت پدرانه رو بهت نشون میدم

گفتم گوه خوردم ۱۰ تا بیار 😂