‏ولی همیشه با والدینتون صادق باشین.
مثلا هروقت قرار دارم و مامانم میپرسه کجا؟میگم با دوست پسرم قرار دارم، اونم میگه باشه!

دیگه مشکل خودشه فک میکنه شوخی میکنم:/