می‌ نویسم "تو"
سنجاق می‌ کنم روی قلبم
و تپیدن
آغاز می‌ شود !