برای دیدن آن خوب، آن خجسته‌ی مطلوب
چقدر باید از این روزهای بد، بشمارم...؟