به چه می انديشی ؟ نگرانی بيجاست
عشق اينجا و‎ ‎خدا هم اينجاست ...