غربت یعنی
همین‌که هیچکدام
از خیابان‌های این شهرِ لعنتی
مرا به آغوشِ تو نمی‌رساند...!