أیها الحزن..
ألم تؤلمك ركبتاك
من الجثو فوق صدورنا..؟!

ای اندوه..
آیا زانوانت
از زانو زدن بر سینه‌هامان
به‌درد نیامد..؟!