بابام تاحالا ٣٠٠ بار اينستا درخواست فالو داده من رد كردم

ايندفعه درخواست داد رفتم ديدم تو بيو نوشته اگه ارث ميخواى قبول كن ://