سرشار از «هیچ» شده‌ام بی تو
و پای ماندنم دیگر
سخت می لرزد...