تو آفتابی
هر صبح
می تابی بر پنجره ی خیالم
و نور می پاشی
روی سایه ی تنهایی ام
امروز را
عاشقانه بتاب رویای من!