‏یه بسته خرما گرفتم داخلش زنبور بود بردم پس بدم یارو گفت این اصل و خالصه دیگه


گفتم اون عسله، باید داخل این شتر باشه 😂