گرچه پیرم تو شبی
تنگ در آغوشم کش
تـا ســــحرگه زِ کنار
تـــو جـوان برخـیزم