‏بابام کنترل دستش بود داشت ترمیناتورمیدید با گوشیم زدم رو نهنگ عنبر،

یه لحظه به این تغییر شک کرد ولی دید کنترل دستشه خیالش راحت شد بعد نهنگ عنبرو نگاه کرد emoji