‏یاکریم چرا اینجوریه؟
دنبالش کنن کیلومتر ها میدوعه! ولی به خودش زحمت نمیده پرواز کنه.
لامصب تو بال داری خب. بپر دیگه گشاد!