‏دست کردم تو نافم یه گوله نخ در آوردم، دیدم جایی نیست بندازمش دوباره گذاشتم سر جاش.