الاﻥ ننه باباها اسم‌های قشنگی برﺍ بچه‌هاشون میزارﻥ

من یادمه رﻭز اول مدرسه به بغل دستیم گفتم ﺍسمت چیه گفت صفدر ، دﻭ ماه مدرسه نرفتم ، تب ﺩاشتم ://