یه بار زنگ زدم به یکی از اکسام بعد گوشی و داد به یه پسره
گفت میدونی من کیم؟
گفتم دوس پسرشی؟گفت برو بالاتر
گفتم داداششی؟گفت برو بالاتر
گفتم یا خدا رضا شاهی؟😐
انقد خندید کدورتا رفع شد😂😂