ای که گفتی عشق را از یاد بردن سخت نیست
عشق را شاید،
ولی هرگز مرا نشناختی...