بابای من موقع دیدن اخبار :
+ ..... خوردی که معوقه بازنشسته ها رو پرداخت کردن
+خدا ازتون ببره، با اینقد عیدی چیکار کنیم
+ باشه آره تو راست میگی
+ بر پدر آدم دروغگو لعنت
+ چرا از اوضاع کشور خودت نمیگی؟
+آخه وزیر ارتباطات اونجا چیکار میکنه؟
ـ😂


Kiss Me