‏فشار خانومم افتاد بدو بدو رفتم اولین مغازه ای که دیدم، از تو قفسه شکلاتا یکی سریع برداشتم کارتو که کشید قیمتشو دیدم فشار خودمم افتاد!