آنقدر دوستت دارم
و آنچنان دلتنگت هستم
که جز این دو فعل،
اگر چیز دیگری بگویم
بیهوده‌ست...