تو که هستی همه جا بوی بهار است بخند
تا شمیم نفست هوش برد از سره من.....