عشق تو
شوخي زيبايی بود که خداوند با قلب من کرد !
زيبا بود امّا شوخی!!!!
حالا . . .
تو بي تقصيری !
خدای تو هم بی تقصير است !
من تاوان اشتباه خود را پس ميدهم . . . !
تمام اين تنهايی
تاوان « جدّی گرفتن آن شوخی » بود