گاهي خوابت را مي‌ بينم

بي‌ صدا بي‌ تصوير

مثلِ ماهي در آب‌هاي تاريک که لب مي‌ زند

و معلوم نيست حباب‌ها کلمه‌اند يا بوسه‌ هايي از دلتنگي