هر چیزی که
به تو ربطی داشته باشد
دوست داشتنی ست...!

از دلتنگی ام بگیر
تا جای خالی ات،،،