دوستم داشته باش..
جوری که دیگر آرزویی در دلم نماند