زن که باشی
تنت که هیچ
شعرهایت هم
بوی عطر مردی را می گیرد
که عاشقانه دوستش داری