آنها که اهلِ صلح اند بردند زندگی را
وین ناکسان بمانند در جنگِ زندگانی