رفتم از عابربانک ده تومن پول بگیرم

دیدم زشته همه دارن نگاه میکنن، صد تومن گرفتم رفتم داخل بانک، نود تومنشو ریختم تو حسابم emoji)