در عین مستی امشب خوردم قسم به چشمت
الحق کسي نخورده‌ست زین خوب‌تر قسم را