🍃🌺هر جا قلبی مهربان
در حال تپیدن باشد
بهشتی زیبا در حال روئیدن است😍

امروز به احترام زندگی مهربان باشيد😘

🌸🍃زندگی انعکاس رفتار ماست

پس حواستان باشد، بهترین باشيد
تا بهترین ها را دریافت كنيد👌