‏خواهرزادم امروز اولین دندونش افتاد

تا یاد بگیره دیگه به ps4 من دست نزنه