این شاعرانگی ها
به پایان نمیرسد
تاوقتی که تو این حوالی
پرسه میزنی...