وقتی که تو نیستی،
دنیا چیزی کم دارد،
مثل ِکم داشتن ِیک وزیدن،
یک واژه،
یک ماه ...
من فکر می‌کنم در غیاب ِتو،
همه‌ی ِخانه‌های ِجهان خالیست