🔸ويروس كرونا چگونه منتقل مى شود؟

1️⃣ ویروس كرونا عمدتا از يك فرد به فرد دیگر گسترش مى یابد. بین افرادی که با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند. از طریق قطرات تنفسی در هنگام سرفه یا عطسه فرد آلوده منتشر می شود. این قطرات می توانند در دهان یا بینی افرادی که در نزدیکی فرد بيمار هستند وارد شوند.

2️⃣ از طريق تماس با سطوح یا اشیاء آلوده پخش می شود. این امکان وجود دارد که فرد با لمس یک سطح یا شیء ویروس روی آن و سپس لمس کردن دهان، بینی یا احتمالاً چشمان خود، COVID-19 را دریافت کند، اما تصور نمی شود این روش اصلی انتشار ویروس باشد.

لطفا اين پست را براى دوستانتان هم بفرستيد🙏🏻