یه بار شیراز رفتم دندون پزشکی گفتم این دندون عقبیم سوراخ شده غذا میره توش. گفت با اونورت بخور