مانند دانه‌ای
به زندانِ گُل‌خانه‌ای
قلب سُرخِ ستاره‌ای‌اش را
محبوس داشتند