‏این پیرمردا که دخترا رو به چشم دخترشون میبینن و باهاشون میگن میخندن ، چرا پسرا رو به چشم پسرشون نمیبینن؟

همینطور دخترای زشتو؟