ولی من اگه بمیرم برم بهشت هم شب اول برام پیام میارن دوس دخترت زنگ زده گفته اونجا حوریه مگه نه ؟ مثه اینکه سرت خیلی شلوغه

اوکی هرجور راحتی بای 😂