بعضی دردِ دل‌ها
گوش نمی‌خواهد!
گوشه‌ی آغوش می‌خواهد...