🌸🍃امروز
همزمان با خورشید طلوع کنيد.

و برای هدف‌هایتان
به جدال با سرنوشت برويد👌

کمی خودتان را از روزمرگی‌هايتان جدا كنيد
و به هدف‌هایتان فكر کنيد🍃

😇رویاهاى شما تاریخ انقضا ندارند.
امروز با تمام وجود برايشان تلاش کنید👌