قوم از شراب مست و ز منظور بى نصيب؛
من مست از او
چنان كه نخواهم شراب را...